آلیاژهای برنج نقره باکادمیوم

آلیاژهای مس- فسفر(Copper-Phosphorous alloys)

آلیاژهای مس-فسفر به طور گسترده برای برای اتصال مس و آلیاژ مس پایه فلزی (برنج، برنز) استفاده می شود. این آلیاژها خاصیت خود-فلاکسی (self-fluxing) را وقتی برروی مس استفاده می کنند را دارند و ممکن است حاوی نقره و بدون نقره باشند.
هنگام اتصال برنج یا برنز، فلاکس مورد نیاز می باشد.
دمای کار مداوم لحیم کاری و اتصال با این آلیاژها تا حدود 200 درجه سانتیگراد است.
مقاومت در برابر خوردگی رضایت بخش است، به جز هنگامی که اتصالات در معرض محیطهای گوگردی هستند، خصوصاً در دماهای بالا.
از آلیاژهای مس-فسفر نباید در آلیاژهای آهنی و آلیاژهای پایه نیکل و آلیاژهای مس-نیکل با بیش از 10% نیکل استفاده کرد تا از خرابی زودرس اتصالات به دلیل تشکیل فازهای بین فلزی شکننده جلوگیری شود.
آنها به صورت سیم ها، حلقه ها، پریفرم ها، پودرها موجود هستند.

CodeComposition %Melting Range SOL-LIQFlow pointDensityTensile strengthStandardPdfBuy
AgCuPSn°C°Cg/cm3kg/mm2ISO 17672EN 1044AWS A5.8

(Copper-Phosphorus alloys)آلیاژهای مس- فسفر

CuP5Bal.5710-925790CuP 178خرید
CuP6Bal.6,3710-8907608,156CuP 179CP 203خرید
CuP7Bal.7,3710-8207308,158CuP 180CP 202BCuP-2خرید
CuP8Bal.7,8710-770720860CuP 182CP 201خرید

(Copper-Phosphorus alloys with Tin)آلیاژهای مس-فسفر با قلع

CuP7SnBal.77650-700700860CuP 386CP 302~ BCuP-9خرید

(Copper-Phosphorus alloys with Silver)آلیاژهای مس-فسفر با نقره

Ag0,4CuP0.4Bal.6,6650-8107508,258خرید
Ag2CuP2Bal.6,5645-8257408,155CuP 279CP 105خرید
Ag2CuP HP2Bal.7643-7887408,1CuP 280BCuP-6خرید
Ag5CuP5Bal.6645-8157108,255CuP 281CP 104BCuP-3خرید
Ag5CuP HP5Bal.6,75 643-7717108,2CuP 282BCuP-7خرید
Ag6CuP LP6Bal.6,2643-8007208,3خرید
Ag6CuP6Bal.7643-8137208,355CuP 283BCuP-4خرید
Ag10CuP10Bal.6650-7507208,365خرید
Ag15CuP15Bal.5645-8007008,454CuP 284CP 102BCuP-5خرید
Ag18CuP LP18Bal.6,3643-6666708,450CuP 285BCuP-8خرید
Ag18CuP18Bal.7645-6456508,450CuP 286CP 101خرید